Regisztráció adatvédelmi tájékoztatója

Cél

Jogalap

Érintettek köre

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Adatok forrás

 • Az érintett adatinak rögzítése,
 • a tagsági jogviszony létrehozása,
 • a kizárólag tagként hozzáférhető jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése,
 • ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése,
 • valamint a kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál

Lásd: alább

A tagsági viszony lejártáig, vagy 8 év

Érintettektől

 

Adatkezelő a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 7. III. em. 5., nyilvántartási szám: 01-02-0006608, adószám: 18075814- 2-41, telefonszám: 06-1-315-1251, e-mail: mszsze@upcmail.hu, fax: 06-1-315- 1252, önállóan képviseli: Botka Erika elnök asszony)

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy tagként a weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát, és lehetővé téve az Adatkezelő, mint egyesület tagságából fakadó kedvezményekhez jutást.

Mi az adatkezelés jogalapja?

2. A tagsági regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

Mely adataimat kezeli az Adatkezelő?

4. A kezelt adatok köre és célja természetes személy esetén:

AdatkörCél
e-mail címazonosítás, kapcsolattartás, regisztráció/bejelentkezés
titulusmegszól ítás
név*azonosítás
születési név*azonosítás
nemstatisztika
szül. hely, idő*azonosítás
anyja születési neveazonosítás
lakcímeazonosítás, kapcsolattartás
telefonszámkapcsolattartás
faxkapcsolattartás
nyilvántartási számazonosítás
NGM nyilvántartásban szereplő adatokazonosítás
legmagasabb iskolai végzettségstatisztika
szakképesítésstatisztika
nyelvismeretstatisztika
számlázási adatokszámlázáshoz kerül felhasználásra
adatkezelési hozzájárulás jelzése, megvalósulásabizonyíthatóság, elszámoltathatóság
helyi szervezet megjelölésetagság

 

A kezelt adatok köre és célja pártoló tag esetén:

e-mail címazonosítás, kapcsolattartás, regisztráció/bejelentkezés
titulusmegszól ítás
név*azonosítás
születési név*azonosítás
nemstatisztika
szül. hely, idő*azonosítás
anyja születési neveazonosítás
lakcímeazonosítás, kapcsolattartás
nyilvántartási számazonosítás
NGM nyilvántartásban szereplő adatokazonosítás


Mi az adatkezelés célja?

5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, a tagsági jogviszony létrehozása, a kizárólag tagként hozzáférhető jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 3. Adatkezelő a regisztrációt manuálisan feldolgozza.
 4. Amennyiben érintett a taggá válhat és megtette az egyéb, előírt lépéseket, pl. megfizette az éves díjat, úgy Adatkezelő a megadott adatokat manuálisan betáplálja az Adatkezelő külön erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási és/vagy papír alapú rendszerébe.
 5. A taggá vált érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az érintett által megadott kapcsolattartási módokon keresztül értesíthesse az érintettet az Adatkezelő által nyújtott lehetőségek, szolgáltatás igénybevételéről, vagy azok ellehetetlenülésével kapcsolatosan, amennyiben az szükséges.
 6. Abban az esetben, ha érintett jelzi Adatkezelő felé, hogy meghatározott naptól nem kíván tag lenni, úgy Adatkezelő e napot megelőző munkanapon törli az érintett minden adatát az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerből és megteszi az Adatkezelő külön szabályzatában foglalt lépéseket.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama:

 1. tagsági viszony lejártáig
 2. olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

Hogyan történik az adatkezelés?

8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.

Honnan vannak az adatok?

9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik személy felé?

10. Adatközlés: amennyiben regisztrált mérlegképes könyvelő a regisztráló érintett (magánszemély vagy pártoló tag képviselője), a következő adatok kerülnek továbbításra a nyilvántartó szervezet felé: név, anyja neve, regisztrációs szám

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd az adatvédelmi tájékoztató külön fejezetében.

Történik Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés kapcsán?

12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Mi történik akkor, ha nem szolgáltatok adatot?

13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Milyen jogokkal élhetek?

14. Adataimhoz fűződő jogaimmal (tájékoztatás joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatóság joga), ha azok ténybeli és jogi feltételei fennállnak a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének elérhetőségeire címzett kérelemmel élhetek, jogaim megsértése esetén fordulhatok hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz.