Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

39/2023 Pótbefizetés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. vi V. törvény (a továbbiakban) Ptk. 3:99/A §-ának pótbefizetésre vonatkozó előírásai az alábbiak.

Ha a társaság létesítő okirata feljogosítja a legfőbb szervet arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát.

A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló legfőbb szervi határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag vagyoni hozzájárulását nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás (pl. követelés, készlet, tárgyi eszköz, értékpapír, részesedés, stb.) útján is teljesíthető.

A pótbefizetési kötelezettséget a tag vagyoni hozzájárulása arányában kell meghatározni és teljesíteni.

A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A legfőbb szerv eltérő határozata hiányában a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a társasággal tagsági jogviszonyban álló tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a vagyoni hozzájárulások teljes befizetése után kerülhet sor.

Kft esetén a saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

A hivatkozott Ptk. szabályból következik, ha a kft-nél a nyereséges gazdálkodás okán a saját tőke helyzete helyreállt, akkor fő szabály szerint a kapott pótbefizetést vissza kell fizetni.

Erről taggyűlési határozatot kell hozni és határozatban visszafizetési határidőről is indokolt rendelkezni.