Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

Panaszkezelési szabályzat

NGM nyilvántartási szám: 26/2009.

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete oktatási tevékenysége mellett fontos szempont a képzéseken résztvevők és partnereink elégedettsége, panaszaik, véleményük meghallgatása, észrevételeik figyelembe vétele.

Ennek megfelelően a képzésben résztvevőt panasztételi jog illeti meg.

Panaszt felnőttképzéssel kapcsolatos ügyekben lehet tenni (ügyfélszolgálati, oktatói magatartás, szervezők munkája, tárgyi feltételek megléte, stb.).

A képzésben résztvevők az észrevételt írásban vagy szóban, illetőleg személyesen vagy a helyszínen lévő képviselőn keresztül jelezhetik az oktatásszervezőnek.

Amennyiben lehetséges, a beérkezett panasz ügyében azonnal intézkedni kell, és haladéktalanul tájékoztatni kell az Egyesület oktatásért felelős vezetőjét.

A személyes szóbeli és írásbeli panasztételt ügyfélszolgálati és képzési időben, illetve postai vagy elektronikus úton bármely időpontban lehet tenni.

A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézmény képzésért felelős szakmai vezetője köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az Egyesület elnökénél, elnökségénél intézkedést kezdeményezni.

Amennyiben a panasztétel írásban történt, a vizsgálat eredményéről, az esetleges intézkedésről a panasztevőt írásban kell értesíteni. Szóbeli panasztétel esetén a tájékoztatás szóban vagy írásban is történhet.

A panaszokról a felnőttképzési intézmény „Intézkedési terv"-et köteles vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. a panasz tételének időpontja,
 2. a panasztevő neve,
 3. a képzési program megnevezése, amelyben részt vesz,
 4. a panasz leírása, (amennyiben a panasz írásban történt, az írott dokumentum csatolása),
 5. a panaszt az Egyesület nevében fogadó személy neve, beosztása,
 6. a panasz kivizsgálásának módja, eredménye,
 7. az esetleg szükséges intézkedés leírása, várható eredménye,
 8. az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve,
 9. a panasztevő tájékoztatásának időpontja,
 10. írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, illetve annak jegyzőkönyvi indoklása, arról, ha nem fogadja el,
 11. ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként feljegyzés a további teendőkről,

A panaszkezelési szabályzatról a képzés megkezdése előtt minden résztvevőt tájékoztatni, a képzés folyamán pedig - kérésre - számukra hozzáférhetőséget biztosítani kell.