Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

002/2024 Ingatlannal rendelkező egyéni vállalkozó egyszemélyes Kft-vé alakulása

Az Evetv. 19/C § (4) pontja szerint az alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság előtársaságként nem működhet, így csak 2024. január 2-ával, a cégbírósági bejegyzés napjával kezdheti el a működését (függetlenül a társasági szerződés dátumától). Az egyéni vállalkozás ennek megfelelően 2024. január 1-én még létezik, ezzel a nappal tud megszűnni.

A 2023 évi működéséről a 2353-as bevallást kell benyújtani, a 2024. évi – egy napos – működésről pedig majd a 2453-as bevallásban kell számot adnia.
Az iparűzési adót a 2023 évi üzleti évről 2024. május 31-ig kell bevallani és megfizetni, a 2024-es évi egy napos működésről az Art 51.§ (1) e) pontja alapján soron kívüli bevallást kell benyújtani. Jelen esetben – amennyiben január 1-én nem volt az egyéni vállalkozásnak bevétele -, adófizetési
kötelezettség nem keletkezik.

Az egyéni vállalkozó részéről adózási szempontból a helyzet ugyanaz, mintha egyéni céget alapított volna: az Szja-tv. 49/A. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint kell eljárnia. Leltárt készít, valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást állít össze a követelésekről, nettó értéken a
tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról, ennek alapján dönt arról, hogy mely eszközöket visz be nem vagyoni hozzájárulásként a kft-be (ugyanis ezen összeg majd az egyszemélyes kft-ből történő későbbi kivonáskor személyi jövedelemadó-mentes bevétel lesz).

Esetünkben a leltárkészítés időpontja 2024. január 1. Tekintve, hogy bár jogutódlásról van szó, az egyéni vállalkozó egyszemélyes kft alapítása nem felel meg a Ptk. szerinti átalakulásnak, és a számviteli törvény 2/A.§-a alapján elkészített nyitó mérleg sem azonos a végleges átalakulási vagyonmérleggel!

A Kérdező azt írja, hogy minden eszköz, készlet és pénzeszköz átmegy az alakuló Kft-be, vagyoni hozzájárulásként.
Az szja-törvény 49/A § (4) pontja alapján az apportként az egyszemélyes kft. tulajdonába adott eszköz létesítő okirat szerinti értéke - csökkentve az szja-törvény 49/A § (4) ab) szerinti tételekkel - az egyéni vállalkozás jövedelmének minősül, esetünkben valóban 60.000 E Ft lesz az adó alapja. Az adó
megfizetésére - az (5) pontban felkínált lehetőséggel élve - 3 üzleti év áll rendelkezésre. Ebben az esetben a 2024. április 12-ig fizetendő adóelőleg a teljes adóteher 1/3 része lesz.

Az áfa törvény nem adóztatja az egyéni vállalkozó által az egyszemélyes kft-be bevitt vagyont, amennyiben az áfa alanyiság jogállása nem változik. Társasági adó szempontjából továbbvihető az egyéni vállalkozó által felhalmozott veszteség, és az egyéni vállalkozó által igénybe vett, időkorláthoz kötött kedvezmények sem szakadnak meg.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása Hatályos: 2024.01.01-től 

  1. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 26. § (1a) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az Itv. 26. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

g) az egyéni vállalkozó eszközeinek a vállalkozói tevékenység folytatása céljából alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság vagy egyéni cég általi megszerzése.”Az illeték szabályai szerint az egyszemélyes kft a vagyoni hozzájárulás keretében kapott ingatlan, gépjármű tekintetében visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetésére lesz kötelezett.